E-zdroje NISPEZ na webovej stránke CVTI SR: http://ezproxy.cvtisr.sk/

Podmienky využívania e-zdrojov NISPEZ

Jednotlivé inštitúcie zapojené do projektu a ich používatelia sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie EIZ. V dokumente sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k EIZ a poskytovania podpory ich využívania.

Vo všeobecnosti platí zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci platných licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát, ich ďalšia distribúcia či komerčné využívanie.

Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ.

EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

  • licencované databázy (vstup pre registrovaných s knižničným pasom): EBSCO, Scopus, WoS atď.
  • voľné databázy

Hlavné dostupné databázy v rámci projektu NISPEZ (pre otvorenie kliknite na logo databázy):

Plnotextová databáza časopisov, zborníkov a konferenčných materiálov americkej vedeckej spoločnosti pre oblasť výpočtovej techniky Association for Computing Machinery.

Časopisy, konferenčné zborníky, normy a štandardy spoločnosti Institute of Electrical and Electronics Engineers, časopisy a konferenčné zborníky spoločnosti Institute of Engineering and Technology.

Kolekcia odborných monografií a interaktívnych faktografických príručiek z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny.

Databáza z oblasti humanitných, spoločenských vied, obchodu, medicíny, aplikovaných prírodných vied, výpočtovej a telekomunikačnej techniky.

Časopisy vydavateľstva Elsevier z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, poľnohospodárstva, ekonomiky a spoločenských vied (Open Access)

Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická citačná databáza z produkcie vydavateľstva Elsevier.

Časopisy a série publikácií vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny.

Vedecké databázy spoločnosti Thomson Reuters (Web of Science, InCitesJournal Citation Reports, Essential Science Indicators, EndNote).

Elektronické časopisy z produkcie Wiley-Blackwell zamerané na medicínu, techniku, podnikanie, spoločenské a humanitné vedy.

Elektronické zdroje s otvoreným prístupom (Open access):

Adresár vedeckých a akademických elektronických časopisov s voľným prístupom.

Časopisy vydavateľstva Wiley-Blackwell z najrôznejšich vedných oblastí.

Recenzované časopisy z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, spoločenských a humanitných vied.


Recenzované časopisy vydavateľstva SAGE.


Ostatné e-zdroje:

Portál vydavateľstva EBSCO ponúkajúci prístup k databáze z oblasti knižničnej a informačnej vedy a knihám z rôznych oblastí ľudského poznania.

CRC Press je popredným vydavateľom vedeckých, technických a medicínskych zdrojov.

 Publikácie spolku American Physical Society.
Kolekcia 188 titulov e-časopisov a 3 titulov knižných sérií vydavateľstva BioOne, pokrývajúcich oblasti organickej a integračnej biológie, ekológie a životného prostredia.

 Electronic Journals Library (EZB) adresár odborných časopisov.

Obsahuje voľne dostupné videočlánky a protokoly z výskumov.

Databáza poskytuje viac ako 53 000 e-kníh zadarmo.

Sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú.

Zoznam všetkých databáz si môžete pozrieť na stránke  http://ezproxy.cvtisr.sk/.

 

 

EISZ – Národný program – Elektronické informačné služby

 

Datábázy EISZ sú dostupné od 25.02.2019, táto iniciatíva tvorí  súčasť národného programu Ministerstva Inovácie a Technológie Maďarskej Republiky. Ďalšie informácie nájdete na stránke:  http://eisz.mtak.hu.

Koordinátor na UJS:  PaedDr. Valach Andrea, e-mail: valacha@ujs.sk

   Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ)http://mersz.hu/

 

 

Akadémiai Kiadó Szótárai – http://www.szotar.net/

 

 

Kronosz Kiadó – https://www.szaktars.hu/kronosz/

 

 

Harmattan

 

 

Osiris Kiadó – https://www.szaktars.hu/osiris/

 

 

Szaktudás Kiadó – https://www.szaktars.hu/szaktudas/

 

 

Tinta Könyvkiadó – SzóTudásTár – https://szotudastar.hu/

 

Typotex – Interkönyv – https://edu.interkonyv.hu/