Evidencia publikačnej činnosti na UJS

Na tejto stránke by sme chceli zverejniť informácie, ktoré podporujú správnu a efektívnu registráciu publikácií. Je večným zákonom, že čím presnejší je predložený materiál, tým skôr ho môže knižnica spracovať.

Pri odovzdávaní publikácií klasickým spôsobom je povinné odovzdať riadne vyplnený formulár, sprievodný list nájdete medzi dokumentmi na stránke knižnice: http://uk.ujs.sk/dokumentunty/Zodpovedné osoby:

 Berecz Ildikó

  • registrácia publikačnej činnosti

tel.: +421 35 32 60 687
e-mail: bereczi[@]ujs.sk

Mgr. Lévai – Berényi Zsuzsanna

  • registrácia ohlasov

tel.: +421 35 32 60 690
e-mail: berenyiz[@]ujs.sk

Postup pri odovzdaní podkladov k evidenicii publikácií:

–          materiály je možné odovzdať (originál, fotokópiu alebo digitalizovanú formu dokumentu)

1. Elektornicky 2. Osobne v knižnici
e-mail prosím pošlite na bereczi@ujs.sk – vyplnením  sprievodného listu – sprievodný list nájdete na

http://uk.ujs.sk/sk/dokumenty/

Materály na odovzdanie

Publikácia zverejnená v časopise:

1. líce a rub titulného listu
2. obsah daného čísla
3. tiráž
4. úplné znenie uverejnenej publikácie
5. URL, ak je publikácia registrovaná v databáze Web of Science alebo SCOPUS
6. o karentovanosti časopisu nás tiež informujte
7.  ak sa na publikácii podieľali viacerí autori, uveďte percentuálne rozdelenie (súčet musí byť 100% a možno uviesť len celými číslami) – najskôr to skoordinujte s ostatnými autormi tak, aby to bolo zaznamenané rovnakým spôsobom u každého autora
8. sprievodný list B (kapitola/príspevok/článok z knižnej publikácie, periodika, seriálu)


Publikácia zverejnená v zborníku (príspevok z podujatia):

1. kde sa konferencia konala
2. kedy sa konferencia konala
3. prený názov konferencie
4. Sprievodný list B (kapitola/príspevok/článok z knižnej publikácie, periodika, seriálu)

Podklady k evidencii ohlasov:

1. titulná strana zdrojového dokumentu
2. obsah zdrojového dokumentu
3. tiráž zdrojového dokumentu
4. citujúca publikácia  – 1. strana, autor, názov

5. konkrétne strany kde na nachádza ohlas (poznámka pod  čiarou, použitá literatúra)

Príspevok zverejnený v zborníku:

1. líce a rub titulného listu
2. obsah
3. tiráž
4. úplné znenie uverejnenej publikácie, použitá literatúra
5. recenzenti – ak sú uvedení
6. predslov, úvod (ak zborník obsahuje)

7.  ak sa na publikácii podieľali viacerí autori, uveďte percentuálne rozdelenie (súčet musí byť 100% a možno uviesť len celými číslami) – najskôr to skoordinujte s ostatnými autormi tak, aby to bolo zaznamenané rovnakým spôsobom u každého autora
8. sprievodný list B (kapitola/príspevok/článok z knižnej publikácie, periodika, seriálu)

Poznámka:

V prípade zahraničných zborníkov, ak v zborníku nie sú uvedení recenzenti, je potrebné priložiť potvrdenie o recenznom konaní(vydané vydavateľom). V prípade niektorých zahraničných vydavateľov to nie je potrebné – zoznam takýchto vydavateľstiev je dostupný TU .

V prípade monográfií, vysokoškolských skrípt a učebníc:

V týchto prípadoch potrebujeme k evidencii celú publikáciu v originálnej alebo elektronickej podobe –sprievodný list (monografie, učebnice)

V prípade zahraničných zborníkov, ak v zborníku nie sú uvedení recenzenti, je potrebné priložiť potvrdenie o recenznom konaní(vydané vydavateľom). V prípade niektorých zahraničných vydavateľov to nie je potrebné – zoznam takýchto vydavateľstiev je dostupný TU .

Ak sa na publikácii podieľali viacerí autori, uveďte percentuálne rozdelenie (súčet musí byť 100% a možno uviesť len celými číslami) – najskôr to skoordinujte s ostatnými autormi tak, aby to bolo zaznamenané rovnakým spôsobom u každého autora.