Cenník poplatkov a služieb UK UJS

Názov služby Kategória

používateľov

Poplatok
Poplatok za registráciu používateľa I. A, B, C, E, F bez poplatku
Poplatok za registráciu používateľa II. + Poplatok za

vystavenie preukazu

D 3,00 €
Poplatok za prolongáciu registrácie používateľa D 3,00 €
Jednorazový poplatok za vstup do knižnice – 1 deň 0,50 €
Služby
Poplatky MVS, MMVS I. A, B, C, E bez poplatku
Poplatky MVS, MMVS II. D, F v plnej výške
Rešeršné služby
Rešerš jednorazová (do 30 záznamov) B, C, D, E 5 €
Rešerš jednorazová (nad 30 záznamov) B, C, D, E 10 €
Priebežné celoročné sledovanie jedného profilu B, C, D, E 20 €
Sankčné poplatky za porušenie Knižničného poriadku UK UKF
Vyhotovenie duplikátu preukazu používateľa D 3,00 €
Poplatok za omeškanie vrátenia elektronickej čítačky B 2,00 €
Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty (za každý dokument)
Riaditeľská upomienka (doporučenou poštou) B, D, E, F 5 €
Prekročenie výpožičnej doby za každý deň omeškania B, D, E, F 0,10 €
Vymáhanie súdnou cestou B, D, E, F v plnej výške
Cenník reprografických služieb podľa Prílohe č. 2 – Cenníky tlačových služieb v Smernici č. 11/2016
Čiernobiela tlač/fotokópia A4 A, B, C, E 0,04 €
Čiernobiela tlač/fotokópia A3 A, B, C, E 0,08 €
Farebná tlač/fotokópia A4 A, B, C, E 0,25 €
Farebná tlač/fotokópia A3 A, B, C, E 0,50 €
Čiernobiela tlač/fotokópia A4 D 0,06 €
Čiernobiela tlač/fotokópia A3 D 0,12 €
Farebná tlač/fotokópia A4 D 0,35 €
Farebná tlač/fotokópia A3 D 0,70 €

Kategórie:

A – akademickí zamestnanci UJS
B – študenti UJS
C – ostatní zamestnanci UJS
D – ostatná verejnosť
E – študent so ŠP
F – MVS