Medziknižničná výpožičná služba (MVS) a medzinárodná medziknižničná výpožičná službu (MMVS) – medziknižničnú výpožičnú
službu a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu je možné využiť v prípade ak sa žiadaný dokument nenachádza vo fonde Univerzitnej knižnice UJS, resp. vo fonde knižníc SR. Ak sa žiadaný dokument nenachádza vo fondoch knižníc v SR, môže UK UJS s prihliadnutím na dôležitosť výpožičky na žiadosť používateľa vypožičať dokument prostredníctvom MMVS zo zahraničia.

Čitateľ doručí zoznam požadovaných titulov knihovníkovi, ktorý pracuje s MVS. Následne knihovník objedná titul z knižnice. Po doručení dokumentu knihovník oznámi čitateľovi, že si titul môže vyzdvihnúť. Čitateľ svojim podpisom potvrdí prevzatie dokumentu a tiež, že dodrží stanovenú dobu výpožičky (dobu určuje domovská knižnica).

 

Kontakt na zodpovednú osobu:

Agnesa Tubová

tel: 035/3260826

e-mail: tubovaa@ujs.sk