Vážení návštevníci knižnice!

Informujeme Vás, že predsedníctvo Maďarskej akadémie vied  sa uzniesla na vytvorení komisie, ktorá sa zaoberala s otázkou pochybných praktík niektorých časopisov a vydavateľstiev. Závery a odporúčania komisie sú na v maďarskom jazyku.

Akčný plán komisie Maďarskej akadémie vied vo veci dodržiavania etických princípov v publikačnej činnosti

 

Predátorské časopisy (Predatory journals)

V ostatnom období sa závratnou rýchlosťou množia vydavatelia, ktorí sa myšlienku otvoreného prístupu k vedeckým výstupom snažia zneužiť vo svoj prospech. Pseudovedecké periodiká alebo celé kolekcie časopisov jedného vydavateľa, prípadne zborníky z vedeckých konferencií sú primárne založené na vyberanie autorských poplatkov a k vytváraniu ziskov.

Základná charakteristika predátorských časopisov:
–    žiadne alebo fiktívne recenzné konanie,
–    nulové prekážky publikovania príspevkov (práce slabej úrovne),
–    nedodržiavanie publikačných štandardov,
–    minimálny prínos nových vedeckých poznatkov,
–    agresívne praktiky získavania príspevkov formou e-mailových pozvánok k publikovaniu v periodiku alebo výzva k účasti na konferencii,
–    parazitovanie na menách významných časopisov, zavádzajúce názvy časopisov a vedeckých konferencií (zámena poradia slov, veľmi podobné skratky uznávaných svetových vedeckých konferencií, rozšírenie názvu renomovaného časopisu),
–    parazitovanie na známych menách (uvedenie mien známych vedcov v redakčných radách bez ich súhlasu),
–    neuvedenie celého názvu sídla vydavateľa (neexistujúca adresa, iba schránka P.O.BOX),
–    neexistujúci alebo iba všeobecný e-mailový kontakt na redakciu,
–    uvádzanie fiktívnych, vymyslených hodnôt hodnotiacich faktorov a zavádzajúci spôsob uvádzania ich názvov, napríklad neexistujúci Global Impact Factor.

Ako poznáme predátorské časopisy a zborníky? 

  • Ak časopisy uvádzajú hodnotu Impact Factor , tak musia byť uvedené v zozname Journal Citation Reports.
  • Ak časopis nemá IF je vhodné preveriť či je indexovaný v databáze WoS, SCOPUS alebo SCImago Journal and Country Rank
  • Použiť kontrolu ISSN v zozname ROAD
  • Pri zborníkoch sa musí dobre overiť organizátor, inštitúcia alebo univerzita, ktorá konferenciu pripravuje a organizuje.

Ďalšie informácie o predátorských časopisoch, vydaveľstvách nájdete na stránke:

 

Užitočné linky: