História Univerzitnej knižnice Univerzity J. Selyeho sa začala písať v roku 2004. Základný knižničný fond tvorilo 5000 exemplárov, ktoré boli darom Széchényiho národnej knižnice v Budapešti. Tento fond sa v roku 2006 doplnil o ďalšie dary od nadácií, súkromných osôb a iných inštitúcií. Najvýznamnejšou bola akcia zameraná na zbierku kníh, ktorú organizovala Televízia Duna, vďaka nej k nám prichádzali knižné dary zo všetkých kútov sveta (od Austrálie až po Kanadu). Zásluhou tejto zbierky sa skromný fond univerzity obohatil o ďalších 70 000 kníh.

V decembri 2006 sa knižnica presťahovala do nových priestorov, kde ponúka svoje služby dodnes. V zrekonštruovanej budove Konferenčného centra víta svojich návštevníkov na rozlohe takmer 1000 m2.

Poslanie knižnice

Naša knižnica spolu so školenými a ochotnými knihovníkmi sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby študentom i učiteľom. Organizovaním kurzov a  aktuálnymi zdrojmi informácií podporuje odborné a vedecké činnosti univerzity . Našu prácu charakterizuje presnosť, kreativita a spoľahlivosť. Sme tu pre spokojnosť našich čitateľov.

Mapa